امید

در تاریخ:

06/02/2014

اسامي کادر فني تيم فوتبال اميد ملوان

1- احمد اسپندار 2- محمد قديربحري 3- قاسم سلطان زادي 4- محمد پيروي مقدم 5- اسماعيل دانشور 6- حميد فرضي نمين