درباره ما

در تاریخ:

10/02/2014

ملوان فنز یک سایت مستقل هواداری است كه در بهمن‌ ماه سال 1392 آغاز به کار کرد.

اهداف

آمده‌ايم تا از ملوان امروز براي فردا و فرداها حراست كنيم، پاسداشت مکتب ملوان در پيشاني فعاليت‌هاي ما قرار دارد. دانايي و تلاش را عامل مهم موفقیت در هر زمینه ای مي‌دانيم و رسانه را يكي از ابزارهاي مهم گسترش آن قلمداد مي‌كنيم.

مراقبت از منافع ملوان را وظيفه خود مي‌دانيم و با رويكرد «مردم‌مدارانه‌» واقعيت‌هاي فوتبالی را رصد مي‌كنيم.

نقد جدي و اصولي را عنصر زاينده يك ملوان پويا مي‌دانيم و نگاه حزبي، پوسته‌اي، گروه گرايانه و يگانگي را در برابر منافع ملوان برنمي‌تابيم.

پيشرفت، سربلندي و سعادت ملوان را در گرو وحدت و يكپارچگي همه هواداران مي‌دانيم و اميدواريم بتوانيم در راه گسترش و نيرومند‌سازي اثربخش باشيم.

ملوان فنز ، پایگاه هواداران ملوان